?מה רב קוק זצ”ל היה אומר למדינת ישראל היום

 קטעים מאורות התחיה -פרק יז-יח:

המקור -קובץ ג:א,ב – נכתב ביפו בתרע”ד/1914 

,אנחנו שואפים לתחית האומה ותחית הארץ, כדי להחיות את מעמד הנשמה שלנו” 

כדי להעמיד את ישראל חי, להחיות את האמונה והאהבה בחוסן של התורה והמצוה בכל מילואן.…

אנו דורשים לציון, אנו משתוקקים לבנות את הארץ ולהבנות בה, 

….כדי לקלוט את רוחה ואוירה, להתאחד עם כל החיים המקושרים בה

….שלשה כחות מתאבקים כעת במחננו

:שלשת הסיעות היותר רשמיות באומה הם 

האחת האורתודוכסית, כמו שרגילים לקראת הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות, בעד התורה, המצו האמונה וכל קודש בישראל. 

השניה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטיה הלאומית שואפת אליה, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות הטהורה של נטית אומה, החפצה החפצה לחדש את החיים הלאומיים שלה….
השלישית היא הליברלית שנושאת את דגל ההשכלה.…היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית ודורשת את התוכן האנושי של ההשכלה, התרבות, המוסר, ועוד.

אומללים נהיה אם נניח לשלשת הכחות הללו, 

שהם מוכרחים להאחד אצלנו, לסייע כ”א מהם את חבירו ולשכללו, 

ולבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחבירו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסוייג דרכו

בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחדת, 

….העומדת כצר למחנה השניה

הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלשת התביעות העקריות, שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, של איזה צורה שהיא,מורכבים הם מהם 

ההתמזגות הדרושה של שלשת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבא בכל קבוצה שיש לה תקוה של חיים עתידים 

ובכל עת שאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו איך שהכחות הללו, 

תחת תעודת התמזגותם, הולכים הם ונפרדים, 

….הננו נקראים לבא להצלה

….יסודתו של הפירוד הוא בצדדים השליליים שכל כח רואה בחבירו

.וכל בעל כח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחש לשלילתו של כח האחר או האחרים שאינו חפץ להכירם 

ובאופן חיים כאלה המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, 

הכרתה הפנימית ביחד עם אהבתה מתמוטטת והיא הולכת ונעדרת, 

.ע”י מה שנעשית עדרים עדרים.

הדבר מובן, שבמצב בריא יש צורך בשלשת הכחות יחד, ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, באופן ששלשת הכחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם, במצב הרמוני מתוקן, 

.שאין בו לא חסר ולא יתר, 

כי הקדש, האמה, והאדם יתדבקו יחד באהבה אצילית ומעשית 

,ויחד יתועדו היחידים וגם הסיעות 

שכל אחד מהם מצא את כשרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלשת החלקים הללו 

.בידידות הראויה, ויכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חבירו

כך יכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כח, לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו לההטבה הכללית של מיזוג הרוח 

.וגם לההטבה הפרטית של ביסומו של הכח המיוחד ההוא שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו

כשנסתכל בשכל טוב בתסיסות, שאנו סובלים מהן כ”כ בדורנו 

:נדע שאך דרך אחד יש לפנינו 

שכל אחד, בין יחיד בין קיבוץ, ישים אל לבו את המוסר הזה, ויחד עם ההגנה, שכל אחד קרוא להגן על אותו הכח המיוחד שהוא מקושר אליו 

ע”פ טבע נפשו וע”פ הרגלו וחינוכו 

ידע איך להשתמש בהכחות שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים ובסיעות אחרות 

….שהם זרים לרוחו, למען ישלים את עצמו ואת סיעתו

.”ורק באופן זה נוכל לקוות למצב של חיים הראויים לגוי אחד בארץ

————————————————————————————————

הוכן על ידי הרב יצחק אבן-שיש–  haorot@gmail.comwww.haorot.com 

More Posts on This Topic