קטעים מאורות התחיה -פרק יז-יח: המקור -קובץ ג:א,ב - נכתב ביפו בתרע"ד/1914  ,אנחנו שואפים לתחית האומה ותחית הארץ, כדי להחיות את מעמד הנשמה שלנו"  כדי להעמיד את ישראל חי, להחיות את האמונה והאהבה בחוסן של התורה והמצוה בכל מילואן.… אנו דורשים לציון, אנו...

read more